Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij
Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca 2024

Kolejowa Toplista
Puls - nie jesteś sam!


1_procent


opp Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

REGULAMIN KLUBU

Regulamin działania Klubu MiłośnikówKolei Szprotawskiej w Zielonej Górze 

§1

Klub Miłośników powstał jako jednostka statutowa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – organizacji pożytku publicznego (zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000034833) w randze Koła. O dalszej przynależności do Towarzystwa lub o osiągnięciu samodzielności prawnej decyduje Kolegium Muzeum. Do tego czasu działalność Klubu reguluje Statut PTKraj., Regulamin Muzeum Lokalnego Kolejki Szprotawskiej,  oraz niniejszy Regulamin. 

§2

Celem Klubu jest dokumentowanie historii kolei szprotawskiej, ratowanie pamiątek i zabytków z nią związanych oraz prowadzenie Muzeum w budynkach dawnego dworca Grunberg Oberstadt. 

§3

Klub realizuje swoje cele poprzez organizowanie imprez popularno – oświatowych, turystyczno – rekreacyjno – krajoznawczych, prac zabezpieczających, badawczych, wydawnictwa, prowadzenie w imieniu Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego Muzeum Lokalnego Kolei Szprotawskiej w Zielonej Górze oraz kształcenie i organizowanie społecznych opiekunów zabytków. 

§4

Klub opiera swoje istnienie o społeczną działalność swoich członków, chyba ze dokumenty szczegółowe stanowią inaczej. 

§5

Członkowie Klubu mają obowiązek brać czynny i twórczy udział w jego pracach, w tym pozyskiwać środki oraz osoby i instytucje, pragnące pomagać w adaptacji i utrzymaniu Muzeum. 

§6

Członkowie Klubu mają obowiązek płacić miesięczną składkę członkowską, której wysokość na dany rok kalendarzowy określa Kolegium Muzeum. Członkiem Klubu staje się poprzez wypełnienie deklaracji członka oraz uregulowanie składki, nie później niż pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu złożenia deklaracji. Decyzję o przyjęciu podejmuje Przewodniczący Kolegium. Kolegium Muzeum może wykreślić członka z listy członków Klubu w wypadku 1) nie płacenia zaszeregowanych składek co najmniej przez trzy miesiące, 2) braku aktywności członka w pracach na rzecz Muzeum, 3) zachowania członka powodującego zły odbiór społeczny działalności Klubu i samego Muzeum. Przewodniczący Kolegium może jednoosobowo wykreślić członka z listy członków Klubu w przypadku nie płacenia składek przez okres 6 miesięcy. O ponownym przyjęciu wykreślonego członka decyduje większością 2/3 głosów Kolegium Muzeum. W przypadku wykreślenia członka z Klubu, nadpłacone składki zostają automatycznie przeksięgowane, jako darowizna na rzecz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, z przeznaczeniem na finansowanie działalności pożytku publicznego organziacji.

§7

Członkowie Klubu dzielą się na: indywidualnych i zbiorowych. Członkowie indywidualni mogą wchodzić w skład Kolegium Muzeum. Członkowie zbiorowi, którzy posiadają osobowość prawną i odprowadzają składki od co najmniej 15 swoich członków delegują osobę do Kolegium Muzeum. Pozostali członkowie zbiorowi, delegują osobę do Kolegium Muzeum tylko w przypadku odprowadzania składek od co najmniej 10 osób, delegat ten nie ma prawa być wybranym do Prezydium Kolegium. 

§8

Władzę Klubu sprawuje Zebranie Członków Klubu oraz  Kolegium Muzeum, stanowiące jednocześnie Zarząd Koła PTKraj. w rozumieniu Statutu PTKraj. Kolegium składa się z Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza, Rzecznika dyscypliny oraz członków, spośród których członkowie Kolegium mogą wybierać potrzebną ilość Zastępców Przewodniczącego. Rzecznik dyscypliny pełni m. in. rolę wewnętrznego organu kontroli dla Klubu. Kadencja władz trwa 12 miesięcy. Decyzje Kolegium podejmowane są większością 2/3 głosów jej członków. 

§9

Prezydium Kolegium Muzeum, czyli: Przewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza, Rzecznika dyscypliny wybierają spośród siebie członkowie Kolegium.  

§10

O przynależności do Kolegium Muzeum decyduje wysokość deklarowanej składki członkowskiej. Członkiem Kolegium Muzeum staje się w momencie nieprzerwanego wpłacania składek, w wysokości ustalonej przez Zebranie Członków Klubu na dany rok dla członków Kolegium Muzeum przez okres 4 miesięcy, na mocy decyzji Kolegium Muzeum (kooptacja), w przypadku gdy do najbliższego Zebrania Członków Klubu jest więcej niż 2 miesiące lub uchwały Zebrania Członków Klubu. Członkowie Kolegium Muzeum zwykłą większością głosu, na wniosek jednego członka Prezydium Kolegium lub dwóch jej członków mogą przegłosować wykluczenie członka z Kolegium w przypadku: 1) nie płacenia zaszeregowanych składek co najmniej przez trzy miesiące, 2) braku aktywności członka w pracach na rzecz Muzeum, 3) zachowania członka powodującego zły odbiór społeczny działalności Kolegium, Klubu i samego Muzeum. 

§11

W przypadku gdy członków spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego Regulaminu jest mniej niż ośmiu, Zebranie Członków Klubu uzupełnia skład Kolegium, wybierając dodatkowych członków Kolegium, zwykłą większością głosów, spośród wszystkich uprawnionych członków klubu, tak jednak aby Kolegium Muzeum liczyło nie więcej niż połowę członków nie spełniających warunku, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego Regulaminu. Kandydaci muszą być uprzednio zarekomendowani przez członków klubu spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 10 niniejszego Regulaminu. Na wniosek więcej niż połowy członków Kolegium Muzeum, Zebranie Członków lub Kolegium może dokooptować na tych samych warunkach nie więcej niż 3 osoby. Wniosek musi być uzasadniony szczególną potrzebą dla działania Muzeum. Musi być też spełniony warunek iż w Kolegium nie może być łącznie więcej niż 6 członków powołanych w trybie określonym w niniejszym punkcie Regulaminu.  

§12

Zebranie Członków Klubu, w składzie wszystkich członków, płacących przez co najmniej sześć ostatnich, przed datą zebrania, miesięcy składki, zbiera się na wniosek Przewodniczącego Kolegium Muzeum, trzech jego członków lub siedmiu członków Koła nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Do jego kompetencji należy uchwalanie Regulaminów Koła i Muzeum, wybór członków Kolegium Muzeum w trybie opisanym w punktach 10 i 11 niniejszego Regulaminu, ustalanie wysokości składek. Do ważności postanowień wymagalna jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej 70% członków w I terminie i przy obecności co najmniej 45% członków w II terminie (zwoływanym nie wcześniej niż po 30 minutach od upływu I terminu). 

§13

Do kompetencji Kolegium Muzeum należy bieżące prowadzenie spraw Koła i Muzeum, w tym reprezentowanie Koła na zewnątrz. Do ważności takiej reprezentacji wymagalny jest udział dwóch członków Kolegium, w tym Przewodniczącego. 

§14

Wszelkie nieuregulowane w niniejszym regulaminie sprawy będą prowadzone zgodnie ze Statutem PTKraj.

 Przyjęto na zebraniu członków klubu 17.04.2009 r.i dokonano zmian na zebraniu członków klubu 10.01.2011 r..Serwis powstał i funkcjonuje dzięki środkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona Góra