Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij
Dzisiaj jest czwartek, 18 lipca 2024

Kolejowa Toplista
Puls - nie jesteś sam!


1_procent


opp Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

REGULAMIN MUZEUM

Regulamin

Muzeum Lokalnego Kolejki Szprotawskiej w Zielonej Górze

(w organizacji)

aaaauzgodniony

    uzgodniony z Ministerstwem Kultury

i Dziedzictwa Narodowego

w dniu 11 maja 2011 r.

aaaaaa 

 ROZDZIAŁ I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 

Muzeum Lokalne Kolejki Szprotawskiej w Zielonej Górze, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

1)     ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2)     ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.);

3)     postanowień niniejszego regulaminu. 

§ 2. 

Siedzibą Muzeum jest miasto Zielona Góra, a terenem jego działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica. 

§ 3. 

1.      Założycielem i właścicielem Muzeum jest Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, zwane dalej „Towarzystwem”, o statusie organizacji pożytku publicznego, z siedzibą w Zielonej Górze, 65-246, ul. Podgórna 50, NIP 973-038-75-94, Regon 970347793, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034833.

2.      Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a nadzór bezpośredni Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 4. 

Muzeum jest wyodrębnioną statutową jednostką organizacyjną Towarzystwa, nieposiadającą osobowości prawnej.

  

aaaa 

ROZDZIAŁ II

 Zakres działalności

 § 5.

 Celem działania Muzeum jest:

1)        gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury o charakterze materialnym
i niematerialnym w zakresie zabytków techniki, historii gospodarczej i migracji ludności oraz dziedzin pokrewnych;

2)        informowanie o treściach gromadzonych zbiorów;

3)        upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki oraz kultury polskiej i niemieckiej pogranicza polsko – niemieckiego;

4)        kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej;

5)        umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.  

§ 6.

 Muzeum realizuje cele określone w § 5 przez:

1)        gromadzenie zbiorów, zabytków i materiałów dokumentacyjnych;

2)        inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów i materiałów dokumentacyjnych;

3)        przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;

4)        zabezpieczanie i konserwację zbiorów;

5)        urządzanie wystaw czasowych;

6)        zorganizowanie wystawy stałej;

7)        organizowanie i prowadzenie badań i ekspedycji naukowych;

8)        prowadzenie działalności edukacyjnej;

9)        popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

10)    udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

11)    zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

12)    prowadzenie działalności wydawniczej. 

§ 7. 

Dla realizacji celów określonych w § 5 Muzeum może współdziałać z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.   

§ 8. 

W skład Muzeum wchodzą następujące działy:

1)       Konserwacji i użytkowania zabytkowego taboru kolejowego;

2)    Badań historii gospodarczej i działalności zawodowej mieszkańców regionu pogranicza polsko – niemieckiego;

3)    Edukacji, upowszechniania i promocji, w tym: biblioteka, archiwum oraz pracownia dokumentacji i inwentarzy;

4)       Administracji, inwestycji i budowlano - konserwatorski;

5)       Finansowy. 

§ 9. 

Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Towarzystwa.

  

aaaa 

ROZDZIAŁ III

 Organy zarządzające i doradcze

 § 10. 

1.     Muzeum zarządza Dyrektor Muzeum, który powoływany i odwoływany jest przez Zarząd Główny Towarzystwa. Zarząd Główny Towarzystwa konsultuje powołanie i odwołanie Dyrektora Muzeum z Zarządem Koła „Miłośników Kolejki Szprotawskiej”.

2.            Dyrektor Muzeum odpowiada za całokształt działalności Muzeum przed Zarządem Głównym Towarzystwa.

3.    Do zakresu działania Dyrektora Muzeum w szczególności należy:

1)        kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2)        nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem;

3)        reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

4)        przedstawianie właściwym organom, instytucjom i Towarzystwu planów i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych w ramach udzielonego przez Towarzystwo pełnomocnictwa.

4.    Przy Muzeum działa Koło „Miłośników Kolejki Szprotawskiej”, które na wniosek Towarzystwa może wydawać opinie w zakresie:

1)        podejmowania i realizacji przez Muzeum inicjatyw w sferze organizacyjnej i merytorycznej;

2)        spraw naukowo badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i finansowych, dotyczących Muzeum;

3)        powiększania zbiorów, ich ewidencjowania i renowacji;

4)        prawidłowego zabezpieczania i ochrony zbiorów Muzeum;

5)        współpracy Muzeum z podmiotami, o których mowa w § 7.      

§ 11. 

1.            Dyrektor Muzeum może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek Towarzystwa, kolegia doradcze, zwane dalej ”Kolegiami”.

2.       Kolegium może mieć charakter stały  i wówczas kadencja jego członków trwa 2 lata albo może być utworzone dla realizacji konkretnego zadania i  wówczas okres jego działania wyznacza termin wykonania zadania.

3.  W skład Kolegium mogą wchodzić pracownicy i członkowie Koła „Miłośników Kolejki Szprotawskiej” oraz osoby spoza Muzeum.

4.  Liczba członków Kolegium nie może przekroczyć 10 osób.

5.            Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza Kolegium, który prowadzi dokumentację oraz obsługę kancelaryjno - biurową.

6.       Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, inicjatywy połowy składu członków Kolegium lub na wniosek Towarzystwa.

7.   Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

8.  Opinie są przyjmowane zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Kolegium, w głosowaniu jawnym.

  

ROZDZIAŁ IV  

Gospodarka finansowa 

§ 12. 

1.    Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan działalności zatwierdzony przez  Towarzystwo.

2.    Działalność Muzeum finansowana jest:

1)    z wpływów z prowadzonej działalności uzyskiwanych przy realizacji celów określonych w § 6;

2)    ze środków przekazywanych przez Towarzystwo;

3)    z wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej;

4)        ze środków otrzymanych od osób fizycznych, osób prawnych oraz z innych źródeł.

3.    Obsługę finansową i administracyjną Muzeum prowadzi Towarzystwo.

§ 13. 

1.    Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum albo osoby przez niego upoważnione.

2.    Do skuteczności czynności prawnej, o której mowa w ust. 1, wymagana jest kontrasygnata Skarbnika Zarządu Głównego Towarzystwa albo osoby przez niego upoważnionej.

  

§ 14. 

1.    Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w zakresie:

1)        handlu (sprzedaż książek, pamiątek);

2)    usług turystycznych, rekreacyjnych;

3)    usług hotelarskich;

4)    usług technicznych, konserwatorskich i transportowych, w oparciu o posiadane zaplecze Muzeum i sprzęt;

5)    usług wydawniczych;

6)        wykonywania opracowań, projektów, ekspertyz, w dziedzinach reprezentowanych w Muzeum;

7)  organizowania imprez kulturalnych;

8)  prowadzenia na terenie Muzeum małej gastronomii.

2.  Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

  

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 

1.    Likwidacji Muzeum może dokonać Towarzystwo po uprzednim powiadomieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.    W przypadku likwidacji Muzeum Towarzystwo powiadamia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków o dalszym postępowaniu w odniesieniu do zbiorów.

3.    Zmiany w regulaminie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

4.    Niniejszy regulamin, zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o muzeach, obowiązuje do czasu zakończenia organizowania Muzeum, tj. do dnia otwarcia wystawy stałej.

 


Serwis powstał i funkcjonuje dzięki środkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona Góra