Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij
Dzisiaj jest piątek, 21 czerwca 2024

Kolejowa Toplista
Puls - nie jesteś sam!


1_procent


opp Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

STATUT PTKraj. część 2

D Główny Sąd Koleżeński

 

§42

Główny Sąd Koleżeński wybiera Walne Zebranie Członków (Zjazd Krajowy) Towarzystwa.

§43

Członkowie Sądu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i ustalają regulamin swoich prac

§44

Do zakresu działań Głównego Sądu Koleżeńskiego należy

 

a)      orzekanie w sprawach członków wynikłych na tle ich działalności organizacyjnej

 

b)      rozstrzyganie sporów miedzy członkami lub organami terenowymi Towarzystwa

 

§45

Główny Sąd Koleżeński jest sądem:

 

a) pierwszej instancji wobec członków władz naczelnych i ich organów

 

b) trzeciej instancji wobec pozostałych członków i organów (orzeczenie ostateczne)

 

§46

W sprawach Sąd winien korzystać z głosu doradczego Komisji, w szczególności w sprawach o skreślenie - Komisji Kwalifikacyjnych.

§47

Dla terenów, na których nie ma Oddziałów, Główny Sąd Koleżeński przejmuje obowiązki Oddziałowych Sądów Koleżeńskich.

§48

Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne:

 

a)      upomnienia

 

b)      nagany

 

c)      wykluczenia z Towarzystwa

 

d)      inne.

 

V. Oddziały Towarzystwa

§49

Oddziały są organem terenowym, a jednocześnie podstawową jednostka programową Towarzystwa, Członkowie nie przynależą do Oddziału, który jest dla nich forum wymiany inicjatyw, platformą współdziałania i ukierunkowuje ich plany. Członkowie rozliczani są przez Oddział z ich działalności statutowej, niezależnie od tego czy należą czy też nie do Kół Towarzystwa.

 

§50

Oddziały powołuje Zarząd Główny swoją uchwałą określającą jednocześnie jego zakres terytorialny. Zaleca się tworzyć Oddziały związane z jednostkami administracji państwowej i samorządowej, w drugiej kolejności - z krainami geograficzno - historycznymi. Powołany Oddział nie może liczyć mniej niż 80 osób, w tym co najmniej 25 pełnoletnich o uprawnieniach pedagogicznych i krajoznawczych w co najmniej 6 Kołach. Siedziba Koła nie może być oddalona od siedziby Oddziału dalej niż o 40 km.

 

§51

Władzami Oddziału są:

 

a)      Walne Zebrania Członków Oddziału

 

b)      Zarząd Oddziału

 

c)      Komisja Rewizyjna Oddziału

 

d)      Oddziałowy Sąd Koleżeński

 
A.     Walne Zebranie Oddziału

§52

Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału w sprawach objętych swą działalnością.

§53

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 

a)      uchwalanie kierunków działania Oddziału

 

b)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału

 

c)      udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału

 

d)      wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego

 

e)      wybór delegatów na Zjazd Krajowy w sytuacji określonej w §30 ppkt b. Statutu

 

f)       rozpatrywanie zgłoszonych wniosków

 

§54

Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału do swojej ważności wymagają obecności co najmniej połowy członków Oddziału. Walne Zebranie Członków Oddziału najpóźniej w 4 tygodnie po Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa rozstrzyga na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału o absolutorium udzielanemu ustępującemu Zarządowi Oddziału i wybiera na okres czterech lat nowy Zarząd Oddziału w składzie 3 osób: prezesa, sekretarza i skarbnika, a także Komisję Rewizyjną Oddziału w składzie 3 osób: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Wyboru prezesa dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym większością głosów akceptujących. W oddzielnym tajnym głosowaniu dokonuje wyboru pozostałych członków Zarządu. Wybrany Zarząd w tajnym głosowaniu wyłania spośród siebie sekretarza i skarbnika.

§55

Walne Zebrania Członków Oddziału zwoływane są przez Zarząd Oddziału. Zarządowi Oddziału przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnych Walnych Zebrań z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa lub 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału. W połowie kadencji Zarząd Oddziału jest obowiąza­ny do zwoływania Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

 

B. Zarząd Oddziału

 

§56

Do kompetencji i zadań Zarządu Oddziału należy:

 

a)      kierowanie pracami organizacyjnymi Oddziału

 

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków (Zjazdu Krajowego) Towarzystwa, Walnego Zebrania Członków Oddziału, Zarządu Głównego

 

c)      podejmowanie inicjatyw gospodarczych

 

d)      sporządzanie preliminarzy budżetowych i czuwanie nad ich prawidłową realizacją

 

e)      rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich podań i próśb członków Oddziału

 

f)       zakładanie Kół i przyjmowanie oraz skreślanie członków w porozumieniu z Komisją Kwalifikacyjną i Sądem Koleżeńskim

 

g)      przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Towarzystwa sprawozdań z działalności Oddziału

 

h)      organizowanie i koordynacja poprzez członków i Koła podstawowej działalności statutowej Towarzystwa na swoim terenie zgodnie z ogólnymi kierunkami nadanymi przez władze nadrzędne

 

i)        zawieszanie uchwal, w czynnościach i in. dotyczące działalności Kół na swoim terenie

 j)        zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału zgodnie z §55 Statutu Towarzystwa

k)      powoływanie Komisji.

 

§57

Komisję Kwalifikacyjną w składzie co najmniej 5 członków powołuje Zarząd Oddziału na wniosek przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej, w składzie przewodniczący, zastępca, sekretarz i co najmniej 2 członków. Komisja Kwalifikacyjna jest powoływana do wydania oceny osób ubiegających się o członkostwo Towarzystwa oraz do zgłoszenia Zarządowi Oddziału wniosków o przyjęcie lub nie, tych osób. Komisja uchwala regulamin, którym posługuje się w swoich pracach. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału. W obradach Zarządu Oddziału dotyczących przyjmowania do Towarzystwa uczestniczy obowiązkowo przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej lub jego zastępca. Komisja współpracuje z Sądem Koleżeńskim w zakresie opiniowania osób zasądzonych na wydalenie z Towarzystwa.

 

C. Komisja Rewizyjna Oddziału

 

§58

Komisję Rewizyjną Oddziału, składającą się z trzech członków wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału w głosowaniu tajnym większością głosów. Wybrani członkowie w głosowaniu tajnym wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. Komisja Rewizyjna Oddziału sprawuje nadzór nad działalnością gospodarczą i finansową oddziału, kontroluje zgodność jego prac ze statutem i wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą wchodzić w skład innych organów Towarzystwa. Komisja powołuje się w swoich pracach na uchwalony przez siebie regulamin. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo skierowania wniosku do Komisji Rewizyjnej Towarzystwa o skontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej Oddziału.

Członków obowiązują obostrzenia zawarte w §38 niniejszego Statutu.

D. Oddziałowy Sąd Koleżeński

§59

Oddziałowy Sąd Koleżeński wybiera Walne Zebranie Członków Oddziału

 

§60

Członkowie Sądu wybierają ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i ustalają regulamin swoich prac.

§61

Do zakresu działań Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie wszelkich spraw spornych wynikłych w toku działalności statutowej członków, organów terenowych i władz Oddziału.

§62

Oddziałowy Sąd Koleżeński jest sądem:

 

a)      pierwszej instancji, orzekającym w zespole trzyosobowym

 

b)      drugiej instancji, orzekającym w zespole pięcioosobowym, co najmniej 3 osoby nie uczestniczące w orzeczeniu pierwszej instancji

 

§63

Od orzeczeń Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego. Inicjatywa odwoławcza przysługuje stronom oraz władzom naczelnym Towarzystwa.

§64

Oddziałowy Sąd Koleżeński może wymierzać kary wymienione w §48.

                                     VI. Koła

 

§65

Koło jest jednostką Towarzystwa o charakterze instrumentalnym, zaleca się tworzyć je w środowiskach członków małoletnich bądź uczących się (szkoły, domy młodzieży, ośrodki wychowawcze, uczelnie).

§66

Członek Towarzystwa nie musi należeć do Koła. Jego zależność wobec władz Towarzystwa określa Oddział właściwy miejscu zamieszkania członka.

§67

Samodzielni członkowie, w szczególności pedagodzy z uprawnieniami krajoznawczymi, powinni dążyć do zakładania nowych Kół wiążących adeptów krajoznawstwa, pozostając wobec nich w pozycji opiekuna i pomocnika.

§68

Gdy siedziba Koła leży dalej niż 40 km od siedziby najbliższego Oddziału Koło i członkowie doń nienależący podlegają bezpośrednio władzom naczelnym Towarzystwa, które określają charakter i zakres ich samodzielności.

§69

Koła powołuje Oddział na pisemny wniosek instytucji, przy której się ono tworzy. Koło może utworzyć 10 osób. Koło musi mieć co najmniej jednego pełnoletniego opiekuna związanego z Kołem stosunkiem służbowym, choć niekoniecznie należącym do Koła lub Towarzystwa.

§70

Władzami Koła są:

a)      Walne Zebranie

b)      Zarząd

c)      Komisja Rewizyjna

§71

Kadencja władz Koła trwa jeden rok. Wszelkie zmiany składu wymagają zwołania Walnego Zebrania Koła 

A. Walne Zebranie Koła

§72

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła. Zbiera się raz do roku dla przyjęcia sprawozdania Zarządu, wyboru władz i ustalenia kierunków działania. Zwołuje je Zarząd, informując o tym członków Koła co najmniej na 7 dni przed terminem. Mogą w nim uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Towarzystwa nie należący do Koła. 

B.     Zarząd Koła

§73

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

a)      wykonywanie uchwał władz nadrzędnych oraz informowanie ich o przebiegu działalności

b)      działalność statutowa na terenie całej placówki, przy której istnieje, członkowie Koła mają być inicjatorami, liderami i organizatorami ruchu turystyczno – krajoznawczego wśród rówieśników

§74

W skład Zarządu wchodzi przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz. 

C. Komisja Rewizyjna Koła

§75

Komisja Rewizyjna składa się z prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

Członków obowiązują obostrzenia zawarte w §38 niniejszego Statutu.

§76

Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Koła i składa o tym sprawozdanie władzom nadrzędnym. 

VII. Majątek Towarzystwa

§77

Majątek Towarzystwa składa się z:

a)      nieruchomości

b)      ruchomości

c)      funduszów obrotowych

d)      funduszów specjalnych

Na fundusz wpisowy składają się: wpisowe, składki członkowskie, dochody z działalności gospodarczej, darowizny i zapisy.Fundusze (majątek) Towarzystwa mogą być użyte wyłącznie na cele określone w Statucie.

§78

Obsługę majątku i odpowiedzialność prawną przejmują Zarządy Oddziałów w zakresie wielkości przez siebie wypracowanych lub uzyskanych. Zarządy Oddziałów odpowiadają przed władzami naczelnymi za rozporządzanie majątkiem Towarzystwa wyłącznie w zakresie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.Zabrania się przy tym:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków Towarzystwa, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio służy wykonywaniu osobiście i bezpośrednio przez nich zadań statutowych Towarzystwa

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.  

§79

Zarząd Główny w porozumieniu z Zarządami Oddziałów może rozporządzać częścią majątku w celach doraźnych. Obowiązują przy tym obostrzenia §78 Statutu.

§80

Fundusze specjalne gromadzone są na ściśle określony cel. Regulaminy funduszów muszą być zatwierdzone uchwalą Zarządu Oddziału lub Głównego, w zależności od tego kto go powołał.

§81

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz udzielenia pełnomocnictwa wymaga się współdziałania i podpisów prezesa i skarbnika właściwego Oddziału.  

Ułożył: mgr Mieczysław J. Bonislawski                     Zielona Góra, 2 – 15.10.1993

Zmiany zgodne z uchwałą Walnego Zebrania z dnia 14.01.1999

Zmiany zgodne z uchwałą Walnego Zebrania z dnia 25.01.2002

Zmiany zgodne z uchwałą Walnego Zebrania z dnia 15-16.11.2003Serwis powstał i funkcjonuje dzięki środkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona Góra