Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij
Dzisiaj jest piątek, 21 czerwca 2024

Kolejowa Toplista
Puls - nie jesteś sam!


1_procent


opp Przekaż Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

STATUT PTKraj. część 1

I. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny

§1

Nazwa stowarzyszenia brzmi Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, zwane dalej Towarzystwem.

 

§2

Towarzystwo jest kontynuatorem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powstałego w 1906r. w Warszawie i rozwiązanego w 1950 r.

§3

Terenem działalności Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.

§4

Siedzibą władz naczelnych jest Zielona Góra.

 

§5

Towarzystwo posiada osobowość prawną, stanowiąc organizację pożytku publicznego. Działalność statutowa Towarzystwa prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.

 

§6

Towarzystwo ma prawo zakładania Oddziałów i Kół.

 

§7

Towarzystwo może posiadać sztandar i odznakę organizacyjną oraz używać pieczęci wg wzorów zatwierdzonych przez właściwe organy administracji.

lI. Cele i środki działania Towarzystwa

§8

Celem Towarzystwa jest:

a)      tworzenie środowiska związanego ze zjawiskiem kulturowym, wyrastającym wokół krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej

b)      reprezentowanie interesów środowisk wychowujących młodzież poprzez turystykę, kulturę fizyczną, sport masowy, rekreację i krajoznawstwo oraz młodzieży interesującej się nimi

c)      udzielanie pomocy moralnej i materialnej swoim członkom na działalność statutową, prowadzoną na rzecz ogółu społeczeństwa

d)      udzielanie pomocy prawnej w zakresie działalności statutowej

e)      podejmowanie inicjatyw wydawniczych i poligraficznych mających na celu popularyzację wychowania przez krajoznawstwo wśród dorosłych i samego krajoznawstwa wśród młodzieży

f)       podejmowanie innych inicjatyw gospodarczych mających na celu samofinansowanie się działalności Towarzystwa, zgodnie z §10 pkt. 2 i 3 niniejszego Statutu.

g)      udzielanie pomocy charytatywnej potrzebującym jej dzieciom i młodzieży oraz działania na rzecz dzieci z grup ryzyka (np. rodziny alkoholowe).

§8a

Zakres działania, podczas realizacji tak określonych celów, obejmuje poniższe sfery działalności statutowej Towarzystwa:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) działalności charytatywnej;

c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

d) ochrony i promocji zdrowia;

f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

g) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

h) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

i) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

j) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

k) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

l) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

m) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

n) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;

o) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

p) promocji i organizacji wolontariatu;

r) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe

§9

Towarzystwo urzeczywistnia swoje cele statutowe przez następujące środki działania:

a)      organizację kształcenia i doskonalenia kadry turystyczno – krajoznawczej, sportowo - rekreacyjnej i pedagogicznej, przede wszystkim zawodowej

b)      selekcjonowanie młodzieży szczególnie zainteresowanej turystyką i krajoznawstwem, kulturą fizyczną i sportem i rokującej nadzieję na wykorzystanie jej w przyszłej działalności wychowawczej

c)      organizację i obsługę wycieczek, obozów, rajdów, zlotów, szkoleń i konkursów, zabaw krajoznawczych i sportowych oraz imprez masowych rekreacyjno – sportowych. Szczególnie dla młodzieży, prowadzonych przez odpowiednich specjalistów lub samą młodzież na zasadzie odbywania praktyk

d)      gromadzenie, inicjowanie badań i udostępnianie zbiorów dotyczących geografii, folkloru, archeologii, etnografii itp., przemysłu i ekologii oraz sztuki polskiej

e)      współpracę ze środowiskami akademickimi w zakresie dziedzin krajoznawstwa i pedagogiki

f)       organizację imprez turystycznych, krajoznawczych, rekreacyjnych, sportowych, muzycznych, literackich, plastycznych itp.

g)      czynne propagowanie krajoznawstwa i sportu oraz rekreacji wśród dzieci i młodzieży warstw najuboższych oraz młodzieży specjalnej troski, traktowane jako doskonalenie moralne i merytoryczne swych członków

h)      organizację, w tym pośrednictwo, pracy zarobkowej dla swych członków

i)        aktywizację wobec programu wychowania przez krajoznawstwo organów administracji, lobby kapitałowego i oświaty

j)        ścisłą współpracę ze wszelkimi organizacjami, w tym również politycznymi i wyznaniowymi, mającą na celu zapewnienie drożności efektów działań wychowawczych i szkoleniowych Towarzystwa na arenie państwa prawnego

k)      podejmowanie inicjatyw prawnych dotyczących rozwoju krajoznawstwa

l)        prowadzenie własnych wydawnictw

m)    udzielając pomocy wychowawczej, pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom z rodzin alkoholowych z zastosowaniem form związanych z turystyką i krajoznawstwem

n)      prowadząc zbiórki środków finansowych i rzeczowych celem charytatywnej pomocy z zastosowaniem form związanych z turystyką i krajoznawstwem, dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, niskosytuowanych, dotkniętych skutkami klęsk żywiołowych itp.

§10

1. Towarzystwo opiera swą działalność na społecznej pracy członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

2. Działalność statutowa Towarzystwa, w całości obejmująca działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i Ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 9) i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

3. Towarzystwo może prowadzić inną działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, cały dochód przeznaczając na realizację tych celów.

 

§11

Członkowie władz Towarzystwa pochodzą z wyboru i wybierani są w głosowaniu tajnym. 

lII. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§12

Członkami Towarzystwa mogą być:

a)      młodzież ucząca się do 18 roku życia wg zasad określonych w Prawie o Stowarzyszeniach

b)      osoby pełnoletnie deklarujące czynny udział w programie wychowania przez krajoznawstwo w formie:- działalności pedagogicznej i merytorycznej- zdobycia uprawnień do takiej działalności

c)      tryb przynależności do Towarzystwa osób spoza ppkt a) i b) rozpatruje i określa Zarząd Główny na wniosek Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej (Głównej Komisji Kwalifikacyjnej) kierując się przydatnością działań i predyspozycji kandydata dla realizacji zadań statutowych i Kartą Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

§13

Członków Towarzystwa przyjmują Zarządy Oddziałów (Zarząd Główny) na wniosek Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej (Głównej Komisji Kwalifikacyjnej). bezwzględną większością głosów akceptujących przy obecności co najmniej 2/3 posiadających prawo głosu, za wyjątkiem przypadków określonych w §12 ppkt. c).Tryb składania wniosku, terminy rozpatrywania i pozostałe sprawy związane z przyjmowaniem członków określi uchwala Zarządu Głównego i zawrze w Karcie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

 

§14

Członkowi Towarzystwa przysługuje

a) czynne i bierne prawo wyborcze:

-          młodzieży od 16 do 18 roku życia z ograniczeniem, by w Zarządzie większość stanowiły osoby pełnoletnie-          młodzieży bez ograniczeń w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Towarzystwa zrzeszających wyłącznie małoletnich

-          osobom pełnoletnim

b) korzystanie ze wszystkich innych uprawnień statutowych

§15

Członka Towarzystwa obowiązuje:

a)      przestrzeganie przepisów statutowych oraz karty PTKraj., stosowanie się do regulaminów i wypełnianie uchwał Towarzystwa

b)      płacenia składek członkowskich oraz ponoszenie świadczeń ustalonych przez władze Towarzystwa.

§16

Członek Towarzystwa może być skreślony z listy członków przez Zarząd Oddziału (Zarząd Główny):

a)      na własne żądanie

b)      w razie niepłacenia składek przez okres jednego roku

c)      na skutek wyroku sądu powszechnego orzekającego utratę praw publicznych

d)      na skutek prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego

§17

Naczelny sąd koleżeński może uchylić decyzję Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego dotyczącą skreślenia z listy członków

a)      z własnej inicjatywy

b)      po rozpatrzeniu odwołania zainteresowanych stron lub władz naczelnych Towarzystwa 

IV. Władze Naczelne Towarzystwa

§18

Władzami Naczelnymi Towarzystwa są:

a)      Walne Zebranie Członków (Zjazd Krajowy) Towarzystwa

b)      Zarząd Główny

c)      Komisja Rewizyjna

d)      Naczelny Sąd Koleżeński

§19

Władze Towarzystwa mogą dokonywać zmian swego składu do 1/3 ustalonego składu (w tym dokonywać kooptacji nowych członków w miejsce powstających vacatów) a      w przypadku przemianowania Walnego Zebrania Członków w Zjazd Krajowy wyłącznie spośród delegatów na Zjazd Krajowy.

§20

Władze naczelne Towarzystwa mają charakter opiniodawczy, doradczy i arbitrażowy wobec Oddziałów Towarzystwa oraz reprezentują Towarzystwo na zewnątrz. Zarządzanie Towarzystwem ogranicza się do władzy prawodawczej i sądowniczej a      na terenach gdzie Koła nie utworzyły Oddziału władze naczelne przejmują kompetencje Oddziału 

A. Walne zebranie Członków (Zjazd Krajowy)

§21

Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków (Zjazd Krajowy) Towarzystwa.

 

§22

Walne Zebranie (Zjazd Krajowy) może być: zwyczajne, sprawozdawcze, nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie (Zjazd Krajowy) zwoływane jest przez Zarząd Główny raz cztery lata. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny w połowie kadencji. Nadzwyczajne Walne Zebranie (Zjazd Krajowy) może być zwołane przez Zarząd Główny, bądź na pisemne żądanie 1/3 członków, bądź też na żądanie Komisji Rewizyjnej.a) Walne Zebranie (Zjazd Krajowy) przygotowuje Komitet Organizacyjny, powoływany każdorazowo przez Zarząd Główny.

§23

Uchwały Walnego Zebrania (Zjazdu Krajowego) są prawomocne, gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków (delegatów), bezwzględną większością głosów. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania (Zjazdu Krajowego), wraz z porządkiem obrad winno być dostarczone przez Zarząd Główny członkom (delegatom) co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem. Każdy członek (delegat) ma prawo zgłaszać wnioski na Zebranie (Zjazd). Wnioski te powinny być dostarczone Zarządowi Głównemu przynajmniej na pięć dni przed Walnym Zebraniem (Zjazdem).

 

§24

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa (Zjazdu Krajowego) należy:

a)      wybór spośród członków (delegatów) w oddzielnych tajnych głosowaniach prezesa, a następnie pięciu członków Zarządu Głównego, pięciu członków Komisji Rewizyjnej oraz pięciu członków Głównego Sądu Koleżeńskiego na czteroletni okres kadencji.

b)      rozstrzyganie na wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielaniu absolutorium Zarządowi Głównemu.

c)      uchwalanie Statutu Towarzystwa i jego zmian

d)      rozpatrywanie wszystkich spraw związanych ze statutową działalnością Towarzystwa oraz uchwalanie postulatów pod adresem organów Towarzystwa wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków (Zjazdu Krajowego).

e)      ustalanie głównych kierunków działania na okres kadencji.

f)       podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§25

Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Towarzystwa należą wszystkie sprawy objęte §24 z wyjątkiem ppkt a, b, f.

 

§26

W razie zgłoszenia votum nieufności dla Zarządu Głównego i uchwalenia go większością 2/3 głosów uczestników przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Zjazd Krajowy) przeistacza się w Walne Zebranie Zwyczajne (Zjazd Krajowy) wraz z jego kompetencjami.

 

§27

Wszelkie zmiany Statutu wymagają dla swej ważności 2/3 głosów uczestników Walnego Zebrania (Zjazdu Krajowego). przy udziale co najmniej połowy ogólnej ilości członków (delegatów).

 

§28

Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa wymaga dla swej ważności 3/4 głosów uczestników Walnego Zebrania (Zjazdu Krajowego), przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków (delegatów). W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie (Zjazd Krajowy) określi cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Towarzystwa i powoła Komisję Likwidacyjną

 

§29

W przypadku gdy liczba członków Towarzystwa przekroczy 150 osób, w tym co najmniej 100 pełnoletnich, kompetencje Walnego Zebrania Członków przejmuje Zjazd Krajowy.

 

§30

Delegatów na Zjazd Krajowy desygnują bezpośrednio Koła w ilości:

a)      1 na 5 – 20 członków, zgodnie z Warunkami organizacyjnymi Zjazdu Krajowego, ustalonymi wg postanowień par. 22 ppkt a),

b)      w przypadku gdy ilość członków przekroczy 5000 Walne Zebranie Oddziału wybiera 1 delegata na 15 – 50  swych członków przynależnych do Oddziału spośród delegatów Kół, zgodnie z Warunkami organizacyjnymi Zjazdu Krajowego, ustalonymi wg postanowień par. 22 ppkt a)

c)      uczestniczą jako delegaci:

-          z prawem głosu:  Zarząd Główny (prezes, wiceprezesi, skarbnik, sekretarz), Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego

-          bez prawa głosu: pozostali członkowie Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.

§31

Delegaci wybierani są w tajnym głosowaniu przy udziale 2/3 uprawnionych. O kolejności kandydatów decyduje ilość uzyskanych głosów.

 

§32

Kadencja delegatów na Zjazd Krajowy trwa 4 lata.

 

B. Zarząd Główny

 

§33

Zarząd składa się z 3 – 7 osób. Wybrani w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie (Zjazd Krajowy), prezes i członkowie Zarządu Głównego zbierają się w terminie do 7 dni od wyboru i w tajnym głosowaniu wybierają spośród siebie 2 wiceprezesów (ds. finansowych i ds. techniczno – organizacyjnych), sekretarza i skarbnika.

a)      Prezes Zarządu Głównego nie później niż w ciągu dwóch tygodni od czasu wyborów, zwoła plenarne posiedzenie konstytucyjne Zarządu Głównego, w czasie którego Zarząd Główny przyjmuje regulamin swoich prac, zgodnie z postanowieniami par. 36 Statutu

b)      Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczący innych Komisji powołanych przez Zarząd Główny lub ich zastępcy uczestniczą w obradach Zarządu Głównego bez prawa głosuc)      plenarne zebrania Zarządu Głównego odbywają się raz na kwartał.

§34

Zarząd Główny jest uprawniony do zawierania wszelkich aktów prawnych wiążących Towarzystwo, przy czym do ważności tych aktów konieczny jest podpis prezesa lub z jego upoważnienia wiceprezesa Zarządu Głównego, a jeśli akt dotyczy spraw finansowych, również skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

 

§35

Do kompetencji i zadań Zarządu Głównego należy:

a)      reprezentowanie Towarzystwa

b)      powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów, a na terenie, gdzie nie działają Oddziały również Kół

c)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania (Zjazdu Krajowego) oraz składanie sprawozdań ze swej działalności

d)      doradztwo i opiniowanie w sprawach realizacji zadań statutowych przez Oddziały Towarzystwa

e)      pośrednictwo w zakresie działalności statutowej Oddziałów, Kół i pojedynczych członków Towarzystwa

f)       kierowanie i kontrola całokształtu zadań pedagogicznych realizowanych przez Oddziały Towarzystwa

g)      zawieszanie uchwał i czynności organów terenowych Towarzystwa jeśli są one sprzeczne z przepisami prawa, statutu bądź uchwałami władz naczelnych Towarzystwa

h)      kompetencje i zadania Oddziału wobec Kół, na których terenie nie ma Oddziału

§36

Do wykonywania poszczególnych zadań Zarząd Główny ustanawia Komisje stałe, lub tymczasowe i powołuje ich przewodniczących, w miarę możliwości ze swego grona. Członków Komisji Zarząd Główny powołuje odrębną uchwałą na wniosek przewodniczących. Komisje opracowują regulaminy swojego działania podlegające zatwierdzeniu przez Zarząd Główny. Zarząd Główny pracuje według Regulaminu Pracy Zarządu Głównego.

 

§37

Dla terenów, na których nie działają Oddziały Zarząd Główny powołuje Komisję Kwalifikacyjną o zadaniach i strukturze Oddziałowej Komisji Kwalifikacyjnej. 

 

C. Główna Komisja Rewizyjna

§38

Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków (Zjazd Krajowy) Towarzystwa przy czym jej członkowie:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

§39

Członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego. Główna Komisja Rewizyjna pracuje według Regulaminu Pracy Głównej Komisji Rewizyjnej.

§40

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczo-finansową Zarządu Głównego i kontroluje zgodność jego prac ze statutem. Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

§41

Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych instancji Towarzystwa. Przewodniczący Komisji lub jego zastępca ma prawo uczestniczyć w obradach Zarządu Głównego bez prawa głosowaniaSerwis powstał i funkcjonuje dzięki środkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona Góra