Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb os鏏 odwiedzaj帷ych.
Zmiany ustawie dotycz帷ych plik闚 cookie mo積a dokona w dowolnej chwili modyfikuj帷 ustawienia przegl康arki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawie dotycz帷ych cookies oznacza, 瞠 b璠 one zapisane w pami璚i urz康zenia.
Zamknij
Dzisiaj jest 鈔oda, 15 sierpnia 2018

Kolejowa Toplista
Puls - nie jeste sam!


1_procent


opp Przeka Twój 1% dla naszego OPP - Program e-pity online do rozliczania PIT 2012www.expresspaczka.pl
sebastian@expresspaczka.pl
Napisz do nas

STATUT PTKraj. cz窷 1

I. Nazwa, teren dzia豉lno軼i, siedziba i charakter prawny

§1

Nazwa stowarzyszenia brzmi Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, zwane dalej Towarzystwem.

 

§2

Towarzystwo jest kontynuatorem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego powsta貫go w 1906r. w Warszawie i rozwi您anego w 1950 r.

§3

Terenem dzia豉lno軼i Towarzystwa jest Rzeczpospolita Polska.

§4

Siedzib w豉dz naczelnych jest Zielona Góra.

 

§5

Towarzystwo posiada osobowo嗆 prawn, stanowi帷 organizacj po篡tku publicznego. Dzia豉lno嗆 statutowa Towarzystwa prowadzona jest na rzecz ogó逝 spo貫czno軼i.

 

§6

Towarzystwo ma prawo zak豉dania Oddziaów i Kó.

 

§7

Towarzystwo mo瞠 posiada sztandar i odznak organizacyjn oraz u篡wa piecz璚i wg wzorów zatwierdzonych przez w豉軼iwe organy administracji.

lI. Cele i 鈔odki dzia豉nia Towarzystwa

§8

Celem Towarzystwa jest:

a)      tworzenie 鈔odowiska zwi您anego ze zjawiskiem kulturowym, wyrastaj帷ym wokó krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej

b)      reprezentowanie interesów 鈔odowisk wychowuj帷ych m這dzie poprzez turystyk, kultur fizyczn, sport masowy, rekreacj i krajoznawstwo oraz m這dzie篡 interesuj帷ej si nimi

c)      udzielanie pomocy moralnej i materialnej swoim cz這nkom na dzia豉lno嗆 statutow, prowadzon na rzecz ogó逝 spo貫cze雟twa

d)      udzielanie pomocy prawnej w zakresie dzia豉lno軼i statutowej

e)      podejmowanie inicjatyw wydawniczych i poligraficznych maj帷ych na celu popularyzacj wychowania przez krajoznawstwo w鈔ód doros造ch i samego krajoznawstwa w鈔ód m這dzie篡

f)       podejmowanie innych inicjatyw gospodarczych maj帷ych na celu samofinansowanie si dzia豉lno軼i Towarzystwa, zgodnie z §10 pkt. 2 i 3 niniejszego Statutu.

g)      udzielanie pomocy charytatywnej potrzebuj帷ym jej dzieciom i m這dzie篡 oraz dzia豉nia na rzecz dzieci z grup ryzyka (np. rodziny alkoholowe).

§8a

Zakres dzia豉nia, podczas realizacji tak okre郵onych celów, obejmuje poni窺ze sfery dzia豉lno軼i statutowej Towarzystwa:

a) pomocy spo貫cznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 篡ciowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

b) dzia豉lno軼i charytatywnej;

c) podtrzymywania tradycji narodowej, piel璕nowania polsko軼i oraz rozwoju 鈍iadomo軼i narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

d) ochrony i promocji zdrowia;

f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostaj帷ych bez pracy i zagro穎nych zwolnieniem z pracy;

g) dzia豉lno軼i wspomagaj帷ej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsi瑿iorczo軼i;

h) dzia豉lno軼i wspomagaj帷ej rozwój wspólnot i spo貫czno軼i lokalnych;

i) nauki, edukacji, o鈍iaty i wychowania;

j) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i m這dzie篡;

k) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

l) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

m) ekologii i ochrony zwierz徠 oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

n) porz康ku i bezpiecze雟twa publicznego oraz przeciwdzia豉nia patologiom spo貫cznym;

o) upowszechniania i ochrony wolno軼i i praw cz這wieka oraz swobód obywatelskich, a tak瞠 dzia豉 wspomagaj帷ych rozwój demokracji;

p) promocji i organizacji wolontariatu;

r) dzia豉lno軼i wspomagaj帷ej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarz康owe

§9

Towarzystwo urzeczywistnia swoje cele statutowe przez nast瘼uj帷e 鈔odki dzia豉nia:

a)      organizacj kszta販enia i doskonalenia kadry turystyczno – krajoznawczej, sportowo - rekreacyjnej i pedagogicznej, przede wszystkim zawodowej

b)      selekcjonowanie m這dzie篡 szczególnie zainteresowanej turystyk i krajoznawstwem, kultur fizyczn i sportem i rokuj帷ej nadziej na wykorzystanie jej w przysz貫j dzia豉lno軼i wychowawczej

c)      organizacj i obs逝g wycieczek, obozów, rajdów, zlotów, szkole i konkursów, zabaw krajoznawczych i sportowych oraz imprez masowych rekreacyjno – sportowych. Szczególnie dla m這dzie篡, prowadzonych przez odpowiednich specjalistów lub sam m這dzie na zasadzie odbywania praktyk

d)      gromadzenie, inicjowanie bada i udost瘼nianie zbiorów dotycz帷ych geografii, folkloru, archeologii, etnografii itp., przemys逝 i ekologii oraz sztuki polskiej

e)      wspó逍rac ze 鈔odowiskami akademickimi w zakresie dziedzin krajoznawstwa i pedagogiki

f)       organizacj imprez turystycznych, krajoznawczych, rekreacyjnych, sportowych, muzycznych, literackich, plastycznych itp.

g)      czynne propagowanie krajoznawstwa i sportu oraz rekreacji w鈔ód dzieci i m這dzie篡 warstw najubo窺zych oraz m這dzie篡 specjalnej troski, traktowane jako doskonalenie moralne i merytoryczne swych cz這nków

h)      organizacj, w tym po鈔ednictwo, pracy zarobkowej dla swych cz這nków

i)        aktywizacj wobec programu wychowania przez krajoznawstwo organów administracji, lobby kapita這wego i o鈍iaty

j)        軼is陰 wspó逍rac ze wszelkimi organizacjami, w tym równie politycznymi i wyznaniowymi, maj帷 na celu zapewnienie dro積o軼i efektów dzia豉 wychowawczych i szkoleniowych Towarzystwa na arenie pa雟twa prawnego

k)      podejmowanie inicjatyw prawnych dotycz帷ych rozwoju krajoznawstwa

l)        prowadzenie w豉snych wydawnictw

m)    udzielaj帷 pomocy wychowawczej, pedagogicznej i terapeutycznej dzieciom z rodzin alkoholowych z zastosowaniem form zwi您anych z turystyk i krajoznawstwem

n)      prowadz帷 zbiórki 鈔odków finansowych i rzeczowych celem charytatywnej pomocy z zastosowaniem form zwi您anych z turystyk i krajoznawstwem, dzieciom i m這dzie篡 z rodzin patologicznych, niskosytuowanych, dotkni皻ych skutkami kl瘰k 篡wio這wych itp.

§10

1. Towarzystwo opiera sw dzia豉lno嗆 na spo貫cznej pracy cz這nków; do prowadzenia swych spraw mo瞠 zatrudnia pracowników.

 

2. Dzia豉lno嗆 statutowa Towarzystwa, w ca這軼i obejmuj帷a dzia豉lno嗆 po篡tku publicznego na rzecz ogó逝 spo貫czno軼i, nie jest dzia豉lno軼i gospodarcz w rozumieniu przepisów Prawa dzia豉lno軼i gospodarczej i Ustawy  o dzia豉lno軼i po篡tku publicznego i o wolontariacie (art. 9) i mo瞠 by prowadzona jako dzia豉lno嗆 nieodp豉tna lub jako dzia豉lno嗆 odp豉tna.

3. Towarzystwo mo瞠 prowadzi inn dzia豉lno嗆 gospodarcz w rozmiarach s逝膨cych realizacji celów statutowych, ca造 dochód przeznaczaj帷 na realizacj tych celów.

 

§11

Cz這nkowie w豉dz Towarzystwa pochodz z wyboru i wybierani s w g這sowaniu tajnym. 

lII. Cz這nkowie Towarzystwa, ich prawa i obowi您ki

§12

Cz這nkami Towarzystwa mog by:

a)      m這dzie ucz帷a si do 18 roku 篡cia wg zasad okre郵onych w Prawie o Stowarzyszeniach

b)      osoby pe軟oletnie deklaruj帷e czynny udzia w programie wychowania przez krajoznawstwo w formie:- dzia豉lno軼i pedagogicznej i merytorycznej- zdobycia uprawnie do takiej dzia豉lno軼i

c)      tryb przynale積o軼i do Towarzystwa osób spoza ppkt a) i b) rozpatruje i okre郵a Zarz康 Gówny na wniosek Oddzia這wej Komisji Kwalifikacyjnej (Gównej Komisji Kwalifikacyjnej) kieruj帷 si przydatno軼i dzia豉 i predyspozycji kandydata dla realizacji zada statutowych i Kart Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

§13

Cz這nków Towarzystwa przyjmuj Zarz康y Oddziaów (Zarz康 Gówny) na wniosek Oddzia這wej Komisji Kwalifikacyjnej (Gównej Komisji Kwalifikacyjnej). bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這sów akceptuj帷ych przy obecno軼i co najmniej 2/3 posiadaj帷ych prawo g這su, za wyj徠kiem przypadków okre郵onych w §12 ppkt. c).Tryb sk豉dania wniosku, terminy rozpatrywania i pozosta貫 sprawy zwi您ane z przyjmowaniem cz這nków okre郵i uchwala Zarz康u Gównego i zawrze w Karcie Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

 

§14

Cz這nkowi Towarzystwa przys逝guje

a) czynne i bierne prawo wyborcze:

-          m這dzie篡 od 16 do 18 roku 篡cia z ograniczeniem, by w Zarz康zie wi瘯szo嗆 stanowi造 osoby pe軟oletnie-          m這dzie篡 bez ogranicze w odniesieniu do jednostek organizacyjnych Towarzystwa zrzeszaj帷ych wy陰cznie ma這letnich

-          osobom pe軟oletnim

b) korzystanie ze wszystkich innych uprawnie statutowych

§15

Cz這nka Towarzystwa obowi您uje:

a)      przestrzeganie przepisów statutowych oraz karty PTKraj., stosowanie si do regulaminów i wype軟ianie uchwa Towarzystwa

b)      p豉cenia sk豉dek cz這nkowskich oraz ponoszenie 鈍iadcze ustalonych przez w豉dze Towarzystwa.

§16

Cz這nek Towarzystwa mo瞠 by skre郵ony z listy cz這nków przez Zarz康 Oddzia逝 (Zarz康 Gówny):

a)      na w豉sne 膨danie

b)      w razie niep豉cenia sk豉dek przez okres jednego roku

c)      na skutek wyroku s康u powszechnego orzekaj帷ego utrat praw publicznych

d)      na skutek prawomocnego orzeczenia s康u kole瞠雟kiego

§17

Naczelny s康 kole瞠雟ki mo瞠 uchyli decyzj Oddzia這wego S康u Kole瞠雟kiego dotycz帷 skre郵enia z listy cz這nków

a)      z w豉snej inicjatywy

b)      po rozpatrzeniu odwo豉nia zainteresowanych stron lub w豉dz naczelnych Towarzystwa 

IV. W豉dze Naczelne Towarzystwa

§18

W豉dzami Naczelnymi Towarzystwa s:

a)      Walne Zebranie Cz這nków (Zjazd Krajowy) Towarzystwa

b)      Zarz康 Gówny

c)      Komisja Rewizyjna

d)      Naczelny S康 Kole瞠雟ki

§19

W豉dze Towarzystwa mog dokonywa zmian swego sk豉du do 1/3 ustalonego sk豉du (w tym dokonywa kooptacji nowych cz這nków w miejsce powstaj帷ych vacatów) a      w przypadku przemianowania Walnego Zebrania Cz這nków w Zjazd Krajowy wy陰cznie spo鈔ód delegatów na Zjazd Krajowy.

§20

W豉dze naczelne Towarzystwa maj charakter opiniodawczy, doradczy i arbitra穎wy wobec Oddziaów Towarzystwa oraz reprezentuj Towarzystwo na zewn徠rz. Zarz康zanie Towarzystwem ogranicza si do w豉dzy prawodawczej i s康owniczej a      na terenach gdzie Ko豉 nie utworzy造 Oddzia逝 w豉dze naczelne przejmuj kompetencje Oddzia逝 

A. Walne zebranie Cz這nków (Zjazd Krajowy)

§21

Najwy窺z w豉dz Towarzystwa jest Walne Zebranie Cz這nków (Zjazd Krajowy) Towarzystwa.

 

§22

Walne Zebranie (Zjazd Krajowy) mo瞠 by: zwyczajne, sprawozdawcze, nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zebranie (Zjazd Krajowy) zwo造wane jest przez Zarz康 Gówny raz cztery lata. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwo逝je Zarz康 Gówny w po這wie kadencji. Nadzwyczajne Walne Zebranie (Zjazd Krajowy) mo瞠 by zwo豉ne przez Zarz康 Gówny, b康 na pisemne 膨danie 1/3 cz這nków, b康 te na 膨danie Komisji Rewizyjnej.a) Walne Zebranie (Zjazd Krajowy) przygotowuje Komitet Organizacyjny, powo造wany ka盥orazowo przez Zarz康 Gówny.

§23

Uchwa造 Walnego Zebrania (Zjazdu Krajowego) s prawomocne, gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej po這wa cz這nków (delegatów), bezwzgl璠n wi瘯szo軼i g這sów. Zawiadomienie o zwo豉niu Walnego Zebrania (Zjazdu Krajowego), wraz z porz康kiem obrad winno by dostarczone przez Zarz康 Gówny cz這nkom (delegatom) co najmniej miesi帷 przed wyznaczonym terminem. Ka盥y cz這nek (delegat) ma prawo zg豉sza wnioski na Zebranie (Zjazd). Wnioski te powinny by dostarczone Zarz康owi Gównemu przynajmniej na pi耩 dni przed Walnym Zebraniem (Zjazdem).

 

§24

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Cz這nków Towarzystwa (Zjazdu Krajowego) nale篡:

a)      wybór spo鈔ód cz這nków (delegatów) w oddzielnych tajnych g這sowaniach prezesa, a nast瘼nie pi璚iu cz這nków Zarz康u Gównego, pi璚iu cz這nków Komisji Rewizyjnej oraz pi璚iu cz這nków Gównego S康u Kole瞠雟kiego na czteroletni okres kadencji.

b)      rozstrzyganie na wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielaniu absolutorium Zarz康owi Gównemu.

c)      uchwalanie Statutu Towarzystwa i jego zmian

d)      rozpatrywanie wszystkich spraw zwi您anych ze statutow dzia豉lno軼i Towarzystwa oraz uchwalanie postulatów pod adresem organów Towarzystwa wymagaj帷ych decyzji Walnego Zebrania Cz這nków (Zjazdu Krajowego).

e)      ustalanie gównych kierunków dzia豉nia na okres kadencji.

f)       podj璚ie uchwa造 o rozwi您aniu Towarzystwa.

§25

Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz這nków Towarzystwa nale膨 wszystkie sprawy obj皻e §24 z wyj徠kiem ppkt a, b, f.

 

§26

W razie zg這szenia votum nieufno軼i dla Zarz康u Gównego i uchwalenia go wi瘯szo軼i 2/3 g這sów uczestników przy obecno軼i co najmniej po這wy cz這nków (delegatów), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Zjazd Krajowy) przeistacza si w Walne Zebranie Zwyczajne (Zjazd Krajowy) wraz z jego kompetencjami.

 

§27

Wszelkie zmiany Statutu wymagaj dla swej wa積o軼i 2/3 g這sów uczestników Walnego Zebrania (Zjazdu Krajowego). przy udziale co najmniej po這wy ogólnej ilo軼i cz這nków (delegatów).

 

§28

Uchwa豉 o rozwi您aniu Towarzystwa wymaga dla swej wa積o軼i 3/4 g這sów uczestników Walnego Zebrania (Zjazdu Krajowego), przy udziale co najmniej 2/3 ogólnej liczby cz這nków (delegatów). W razie podj璚ia uchwa造 o rozwi您aniu Towarzystwa Walne Zebranie (Zjazd Krajowy) okre郵i cel na jaki przeznaczony zostanie maj徠ek Towarzystwa i powo豉 Komisj Likwidacyjn

 

§29

W przypadku gdy liczba cz這nków Towarzystwa przekroczy 150 osób, w tym co najmniej 100 pe軟oletnich, kompetencje Walnego Zebrania Cz這nków przejmuje Zjazd Krajowy.

 

§30

Delegatów na Zjazd Krajowy desygnuj bezpo鈔ednio Ko豉 w ilo軼i:

a)      1 na 5 – 20 cz這nków, zgodnie z Warunkami organizacyjnymi Zjazdu Krajowego, ustalonymi wg postanowie par. 22 ppkt a),

b)      w przypadku gdy ilo嗆 cz這nków przekroczy 5000 Walne Zebranie Oddzia逝 wybiera 1 delegata na 15 – 50  swych cz這nków przynale積ych do Oddzia逝 spo鈔ód delegatów Kó, zgodnie z Warunkami organizacyjnymi Zjazdu Krajowego, ustalonymi wg postanowie par. 22 ppkt a)

c)      uczestnicz jako delegaci:

-          z prawem g這su:  Zarz康 Gówny (prezes, wiceprezesi, skarbnik, sekretarz), Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej i Naczelnego S康u Kole瞠雟kiego

-          bez prawa g這su: pozostali cz這nkowie Zarz康u Gównego, Komisji Rewizyjnej i Naczelnego S康u Kole瞠雟kiego.

§31

Delegaci wybierani s w tajnym g這sowaniu przy udziale 2/3 uprawnionych. O kolejno軼i kandydatów decyduje ilo嗆 uzyskanych g這sów.

 

§32

Kadencja delegatów na Zjazd Krajowy trwa 4 lata.

 

B. Zarz康 Gówny

 

§33

Zarz康 sk豉da si z 3 – 7 osób. Wybrani w tajnym g這sowaniu przez Walne Zebranie (Zjazd Krajowy), prezes i cz這nkowie Zarz康u Gównego zbieraj si w terminie do 7 dni od wyboru i w tajnym g這sowaniu wybieraj spo鈔ód siebie 2 wiceprezesów (ds. finansowych i ds. techniczno – organizacyjnych), sekretarza i skarbnika.

a)      Prezes Zarz康u Gównego nie pó幡iej ni w ci庵u dwóch tygodni od czasu wyborów, zwo豉 plenarne posiedzenie konstytucyjne Zarz康u Gównego, w czasie którego Zarz康 Gówny przyjmuje regulamin swoich prac, zgodnie z postanowieniami par. 36 Statutu

b)      Przewodnicz帷y Komisji Rewizyjnej oraz przewodnicz帷y innych Komisji powo豉nych przez Zarz康 Gówny lub ich zast瘼cy uczestnicz w obradach Zarz康u Gównego bez prawa g這suc)      plenarne zebrania Zarz康u Gównego odbywaj si raz na kwarta.

§34

Zarz康 Gówny jest uprawniony do zawierania wszelkich aktów prawnych wi捫帷ych Towarzystwo, przy czym do wa積o軼i tych aktów konieczny jest podpis prezesa lub z jego upowa積ienia wiceprezesa Zarz康u Gównego, a je郵i akt dotyczy spraw finansowych, równie skarbnika lub osoby przez niego upowa積ionej.

 

§35

Do kompetencji i zada Zarz康u Gównego nale篡:

a)      reprezentowanie Towarzystwa

b)      powo造wanie i rozwi您ywanie Oddziaów, a na terenie, gdzie nie dzia豉j Oddzia造 równie Kó

c)      wykonywanie uchwa Walnego Zebrania (Zjazdu Krajowego) oraz sk豉danie sprawozda ze swej dzia豉lno軼i

d)      doradztwo i opiniowanie w sprawach realizacji zada statutowych przez Oddzia造 Towarzystwa

e)      po鈔ednictwo w zakresie dzia豉lno軼i statutowej Oddziaów, Kó i pojedynczych cz這nków Towarzystwa

f)       kierowanie i kontrola ca這kszta速u zada pedagogicznych realizowanych przez Oddzia造 Towarzystwa

g)      zawieszanie uchwa i czynno軼i organów terenowych Towarzystwa je郵i s one sprzeczne z przepisami prawa, statutu b康 uchwa豉mi w豉dz naczelnych Towarzystwa

h)      kompetencje i zadania Oddzia逝 wobec Kó, na których terenie nie ma Oddzia逝

§36

Do wykonywania poszczególnych zada Zarz康 Gówny ustanawia Komisje sta貫, lub tymczasowe i powo逝je ich przewodnicz帷ych, w miar mo磧iwo軼i ze swego grona. Cz這nków Komisji Zarz康 Gówny powo逝je odr瑿n uchwa陰 na wniosek przewodnicz帷ych. Komisje opracowuj regulaminy swojego dzia豉nia podlegaj帷e zatwierdzeniu przez Zarz康 Gówny. Zarz康 Gówny pracuje wed逝g Regulaminu Pracy Zarz康u Gównego.

 

§37

Dla terenów, na których nie dzia豉j Oddzia造 Zarz康 Gówny powo逝je Komisj Kwalifikacyjn o zadaniach i strukturze Oddzia這wej Komisji Kwalifikacyjnej. 

 

C. Gówna Komisja Rewizyjna

§38

Komisj Rewizyjn wybiera Walne Zebranie Cz這nków (Zjazd Krajowy) Towarzystwa przy czym jej cz這nkowie:

a) nie mog by cz這nkami organu zarz康zaj帷ego ani pozostawa z nimi w stosunku pokrewie雟twa, powinowactwa lub podleg這軼i z tytu逝 zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przest瘼stwo z winy umy郵nej,

c) mog otrzymywa z tytu逝 pe軟ienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysoko軼i nie wy窺zej ni okre郵one w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kieruj帷ych niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

§39

Cz這nkowie Komisji wybieraj ze swego grona przewodnicz帷ego. Gówna Komisja Rewizyjna pracuje wed逝g Regulaminu Pracy Gównej Komisji Rewizyjnej.

§40

Komisja Rewizyjna sprawuje kontrol nad dzia豉lno軼i gospodarczo-finansow Zarz康u Gównego i kontroluje zgodno嗆 jego prac ze statutem. Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium ust瘼uj帷emu Zarz康owi Gównemu.

§41

Cz這nkowie Komisji nie mog wchodzi w sk豉d innych instancji Towarzystwa. Przewodnicz帷y Komisji lub jego zast瘼ca ma prawo uczestniczy w obradach Zarz康u Gównego bez prawa g這sowaniaSerwis powsta i funkcjonuje dzi瘯i 鈔odkom finansowym Gminy wiejskiej Zielona G鏎a